A “Sport Szelet“ Rajongói oldalon szervezett “Sport Ziccer” nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata

 

1. A nyereményjáték szervezője

„Sport Ziccer Játék” (a továbbiakban: „Játék”) szervezője a Mondelez Europe Services GmbH Magyarországi Fióktelepe (Cg.: 01-17-000777; székhely: 1117 Budapest, Neumann János utca 1. E. ép. IV. em.; adószám: 24260899243 a továbbiakban: „Szervező”) A Játékhoz kapcsolódó adatkezelést a Szervező, mint adatkezelő (a továbbiakban: “Adatkezelő“), a Játék lebonyolításához kapcsolódó egyéb feladatokat, továbbá az adatfeldolgozást a Mito Creative Zrt. (Cg.: 01-10- 140905, székhely: 1053 Budapest, Károlyi utca 9., adószám: 27989485-2-41) mint Adatfeldolgozó (a továbbiakban: „Lebonyolító”) végzi. A Játék során szintén Adatfeldolgozónak minősül a Mixpakk (cégnév: Mixpakk székhely: 1116 Budapest, Barázda u. 42.) is, amely a nyeremények kiszállítását fogja végezni.

 

A Játék során Adatkezelőnek minősül a Facebook Ireland Ltd. (székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Dublin Írország) is, amely társaság az Facebook felületen biztosítja a nyereményjáték működését. A Facebook Ireland Ltd. önálló adatkezelőnek minősül, melynek keretében az adatkezelés célját és kereteit önállóan határozza meg, az adatkezelésért önálló felelősséggel tartozik. A Facebook felületén végzett adatkezelésekre vonatkozóan saját adatvédelmi tájékoztatóval rendelkezik (https://www.facebook.com/about/privacy/previous).

 

2. Kik vehetnek részt a játékban?

2.1. A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött devizabelföldi, magyar lakcímmel és a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, a 2.2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, továbbá saját Facebook profillal („Facebook profil”) rendelkező természetes személy (a továbbiakban: „Játékos”), aki a Játék időtartama alatt 4.1. pontban írtaknak megfelelően teljesíti az adott posztban meghirdetett feladatot. A Játékos a részvétellel kifejezetten elfogadja a jelen játékszabályzatban („Játékszabályzat”), valamint a Facebook által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező (https://www.facebook.com/sportszelet) Facebook oldalán (továbbiakban „Rajongói oldal”) kommentben megadott nevét, profil képét, a Rajongói oldalon beküldött nevezési kommentjét, valamint nyertesség esetén, a Játékossal való kapcsolatfelvételt követően a Játékos teljes nevét, telefonszámát, e-mail címét, valamint szállítási címét az adott Játékkal összefüggésben a lenti adatvédelmi tájékoztatásnak megfelelően kezelje.

 

2.2. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, a Lebonyolító, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

 

3. A Játék időtartama

A Játék 2022. május 10. napján 15 óra 0 perc 0 mp-től 2022. május 24. napján 10 óra 0 perc 0 mp-ig tart és egy fordulóban zajlik. A jelentkezéseket ezen időszak alatt lehet megtenni.

 

4. A Játék menete

4.1. A Játékban a Játékos az alábbiak szerint vehet részt:

A Játékos keresse fel a Szervező Rajongói oldalát, majd az ott közzé tett nyereményjáték felhívás alapján tegyen eleget a feltételeknek. (továbbiakban „Pályázat”).

 

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a mindenkor hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Amennyiben a Játékos jelen Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

 

4.2. A Játékosok a 2.1 pont szerint rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (pl. Facebook profil törlése, elérhetetlensége) a Szervezőt, illetve Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli. A Pályázatokat a Játékszabályzat előírásainak teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost – saját, önálló döntése szerint – a Játékból kizárhatja. Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból.

 

4.3. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által regisztrált vagy nem valódi adatokat tartalmazó Facebook profil megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált Facebook profilt vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult írásbeli hozzájárulását, a megfelelő jogosulti hozzájárulás esetleges hiánya miatti következményekért kizárólag Játékos felelős, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók, illetve profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

 

Egy Pályázatot a Lebonyolító csak egy alkalommal fogad el érvényes Pályázatnak.

A Játékos a Játékban történő részvétellel és a Pályázat feltöltésével a Pályázat tartalmának tekintetében kizárólagos, időben és területileg, valamint a felhasználás módja és mértéke tekintetében korlátlan, harmadik személy részére átengedhető felhasználási jogot biztosít Szervező részére bárminemű ellentételezés (így különösen díjazás) nélkül.

 

4.4. A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a jelentkezések, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) pornográf vagy szexuális tartalmúak, (ii) sértik a jó ízlést, (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) a Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől idegen feliratot tartalmaznak, versenytárs márkákat vagy termékeket jelenítenek meg, (vi) más, a Szervező által nem gyártott vagy forgalmazott márkát hangsúlyosan jelenítenek meg, (vii) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (viii) reklám értékűek, (ix) a Szervező jó hírnevét sértik, (x) sértik valamely harmadik személy szerzői vagy személyhez fűződő jogát, harmadik személyek személyes adatait jelenítik meg, illetve érdekeit sértik, (xi) jogsértőek, (xii) a Szervező szubjektív megítélése alapján nem illeszkednek a Játék koncepciójába. Szervező az ilyen kommenteket azonnal törölheti, saját döntése szerint.

 

4.5. A Szervező és Lebonyolító és a Játékban közreműködő partnerei a legnagyobb gondossággal járnak el a rendszer működtetése és a gyűjtött jelentkezések nyilvántartása terén, azonban semmiféle felelősséget nem vállalnak bármilyen technikai, adatkommunikációs hibáért, adatvesztésért vagy az ezekből eredő bármely jogkövetkezményért, vagyoni- és nem vagyoni hátrányokért. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget és kártérítési kötelezettséget kifejezetten kizár.

 

4.6. A jelentkezéseket a Játékszabályzat feltételeinek való megfelelés ellenőrzése végett a Szervező vagy Lebonyolító megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja a Lebonyolító egyoldalú döntése alapján. A Játékból – a Szervező vagy Lebonyolító megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen, nem létező személyeket tartalmazó profillal, vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék.

 

4.7. A Szervező, a Lebonyolító és a Játékban közreműködő partnerei fenntartják a jogot, hogy manipuláció, jogosulatlan jelentkezés, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja, továbbá a https://www.facebook.com/sportszelet oldal rendszerébe történő bármilyen jellegű illetéktelen beavatkozás, behatolási kísérlet vagy erre irányuló magatartás esetén a Játékból bárkit indoklás nélkül egyoldalú döntés alapján kizárjanak, vagy a Játékosok regisztrációját, feltöltött Pályázatait részben vagy egészben töröljék.

 

5. A nyertes kiválasztása

A Játék időtartama alatt mindösszesen 10 (tíz) db Nyertes kerül kiválasztásra.

 

6. A nyertesek kiválasztásának módja

A nyertes kiválasztása az alábbiak alapján történik:
A Lebonyolító a beküldött érvényes Pályázatok közül 10 (tíz) db győztest és 10 (tíz) db pótnyertest választ sorsolás útján. A kiválasztás időpontja: 2022. május 24-én, 13:00-kor. A kiválasztás nem nyilvános.

 

A Szervező a nyeremény átadásának pillanatáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályban rögzített feltételeknek. Szervező szintén kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki a Játékszabályban foglaltak értelmében nem elérhető a megadott címen. A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékukból kizárják azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és a Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

 

Abban az esetben, amennyiben a Játék nyertesének Pályázata nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt feltételeknek, és emiatt kizárásra kerül, helyette a nyertes sorsolásával egyidejűleg kisorsolt tartaléknyertes válik nyertessé. (A jelen pont szerinti sorsolás során a nyertes kisorsolása mellett egy tartaléknyertes kisorsolására is sor kerül.)

 

7. A nyeremény

A 10 (tíz) db fődíj díjanként 30 db 36 grammos Sport Ziccer terméket tartalmaz.

 

8. A nyeremény átvétele

8.1. A nyertes Játékos a nyereményt az alábbiak szerint veheti át:

Lebonyolító a nyertes Játékost a nyereményről elektronikus úton Facebook direkt üzenet formájában, a sorsolást követő 24 órán belül, majd a nyertes visszajelzése hiányában, további 24 órán belül ismételten. A nyertes Játékos a második értesítést követően haladéktalanul, de legfeljebb 24 (huszonnégy) órán belül köteles üzenet, e-mail vagy telefon útján visszajelezni az értesítésben megküldött elérhetőségek valamelyikén. Amennyiben a nyertes Játékos ezt elmulasztja, úgy “nem elérhető”-nek minősül, és kizárásra kerül a Játékból.

 

Amennyiben Szervező észleli, hogy a nyertes Játékos „nem elérhető” vagy bármilyen okból nem adható át részére a nyereménye, a 6. pontban megjelölt tartaléknyertes kiválasztására kerül sor a Szervező által.

 

A nyereményt a Lebonyolító a Nyertes játékos részére a Mixpakk közreműködésével kézbesíti. A nyeremény átvételének igazolásához a nyertes Játékosnak egy átvételi elismervényt kell aláírnia.

 

8.2. A nyeremény készpénzre, vagy bármely egyéb kedvezményre, vagy más nyereményre nem váltható át. Előre nem látható események bekövetkeztekor a Szervező és Lebonyolító fenntartják a jogot, hogy alternatív nyereményt ajánljanak fel a nyertesnek, azonos értékben azzal, hogy azt a nyertes köteles elfogadni, mint a nyereményt helyettesítő juttatást. A Szervező és Lebonyolító kizárja a felelősségét bármely olyan körülmény miatt, amely a nyeremény átadását követően a felhasználás során, vagy azzal összefüggésben a nyertesnél, illetve harmadik személynél felmerülnek. Szervező és Lebonyolító kizárólag a jelen Játékszabályzat szerinti nyeremény átadására vállal csak kötelezettséget. Az átadásra kerülő nyeremény minőségéért és az azokhoz kapcsolódó szolgáltatásokért a nyereményt a Szervező/Lebonyolító számára biztosító harmadik felet terheli felelősség.

 

8.3. A Lebonyolító kizárja a Játékból azt a jelentkezést, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a jelentkezésben feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a jelentkezést beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt bármely feltételnek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt, Lebonyolítót és a Játékban résztvevő partnereit semmilyen felelősség nem terheli.

 

8.4. A Játékosok által megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírás, stb.), a kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért a Szervező és Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

 

9. Személyi jövedelemadó, költségek

A nyereményhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Lebonyolítót a nyeremények fentiek szerinti díjmentes átadásán kívül további semminemű kötelezettség nem terheli.

 

10. Vegyes rendelkezések

A Szervező, illetve annak bármely leányvállalata, tulajdonosai, vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nem általa gyártott nyeremény hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti. A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályzatban felsorolt nyereményen túlmenő egyéb nyereményt és legfeljebb annyi nyereményt (ide nem értve a „vis maior” esetét) oszt ki, amennyi a jelen Játékszabályzat 5., illetve 7. pontjában szerepel.

 

A Játékosok a jelen Játékban való részvételükkel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező publikálja a Játékosok nevét és profilképét a tömegtájékoztatási médiában és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban. Valamint kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Játékos Pályázatában szereplő kommentet a Szervező publikálhassa vagy ismertethesse a tömegtájékoztatási médiákban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban. Felkérés esetén ellentételezési igény nélkül vállalják továbbá, hogy rendelkezésre állnak média interjú céljából. A Szervező kérésére a Játékosoknak a fentieket aláírt nyilatkozattal kell megerősíteniük. Nyertesről a nyeremény átvétele során készült hang-, illetve videofelvételt és fényképeket a Szervező reklámcélból, időbeli, térbeli, mód és mértékbeli korlátozás nélkül díjmentesen felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett.

 

A nyeremény másra át nem ruházható, kereskedelmi forgalomba nem hozható, készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem váltható és semmilyen módon nem értékesíthető tovább.

A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a Facebook-ot, illetve az azt kezelő szervereket ért külső támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékosok téves üzeneteket kapnak nyereményét, a Játékos/nem Játékos státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal. Szervező, illetve Lebonyolító kizárják a felelősségüket a Facebook rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható.

 

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot bármikor egyoldalúan megváltoztathatja vagy visszavonja külön értesítés és indoklás nélkül.

 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérjen a Játékostól, illetve – saját, önálló döntése szerint – felfüggessze vagy kizárja a Játékost a Játékból. A Játékból – a Szervező döntése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik bármilyen manipulációval élnek. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, azon Játékosok, akik esélyeik növelése érdekében több Facebook profillal játszanak, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

 

Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékából kizárja azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

 

A Facebook és a Mixpakk semmilyen formában nem támogatója vagy szervezője jelen Játéknak. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező, mint adatkezelő és a Lebonyolító valamint a Mixpakk, mint adatfeldolgozók részére történik.

 

11. Információ a játékról

A Játékról részletes információk a https://www.facebook.com/sportszelet weboldalon érhetők el.

 

A Játékról nem teljes körű információk érhetőek el a különböző médiában elhelyezett hirdetéseken keresztül. A Játékosok a Játékkal és az üzleti célú juttatásokkal kapcsolatos további információért, ideértve a részletes Játékszabályzat ismertetéséért is a jatekertesito@mito.hu ügyfélszolgálati e-mail címre írhatnak.

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Kezelt személyes adatok köreAdatkezelés jogalapjaAdatkezelés céljaAdatkezelés időtartamaAdattovábbítás címzettjeAdatfeldolgozás

Minden Játékos esetében:

Pl.
A Játékos Facbook neve
A Játékos Facebook profilképe
A Játékos életkora
A Játékos kommentje

Az adatkezelésre a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i 2016/679/EU európai parlament és tanácsi rendelet („GDPR”) 6. cikke (1) bekezdésének a) alapján kerül sor, azaz az adatkezelés a Játékos hozzájárulásán alapul. Hozzájárulását a Játékos a játékra beküldött hozzászólásával adja meg. Az érintetti hozzájárulás bármikor visszavonható a jatekertesito@mito.hu e-mail címre címzett kérelemmel. Az érintetti hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, az érintetti hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

A Játékra való regisztráció és a Játékban való részvétel érdekében.

A Játékos életkorának igazolása annak érdekében, hogy a Játékban részt vehessen (a Játékban kizárólag 18. életévét betöltött Játékosok vehetnek részt)

Az eredményhirdetést követően 30 napig vagy a Játékos hozzájárulásának visszavonásáig.

 

A Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatok a Játék lezárását követően is megmaradnak a kiszolgáló szervereken (Facebook), Szervező és Lebonyolító e vonatkozásban mindennemű felelősséget kifejezetten kizár.

 

 

Mito Creative Zrt.

Cím: 1053 Budapest, Károlyi utca 9. 4. emelet: nyereményjáték lebonyolítása.

 

Nyertes Játékosok esetében:

Pl. Játékos teljes neve
Szállítási címe
Telefonszáma
E-mail címe

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján kerül sor, azaz az adatkezelés a személyes adatok olyan (ajándékozási) szerződés teljesítéséhez szükségesek, amelyben az érintett az egyik fél.A Nyertes Játékos Nyereményének kézbesítése és annak igazolása érdekében.

A Nyeremény átadását követő 5 év elteltével törlésre kerül.

A kézbesítés igazolására szolgáló dokumentum a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a értelmében legfeljebb a Játék lezárulását követő 8 év elteltéig kerül megőrzésre.

Mito Creative Zrt.

Cím: 1053 Budapest, Károlyi utca 9. 4. emelet: nyereményjáték lebonyolítása.

 

Mixpakk Cím: 1116 Budapest, Barázda u. 42. a nyeremények kiszállításáért

Adatkezelő(k) neve, székhelye, telefonszáma, weboldala (ahol az adatvédelmi tájékoztatók elérhetők) és e-mail címe:

 

  • Mondelez Europe Services GmbH Magyarországi Fióktelepe (Cg.: 01-17-000777; székhely: 1117 Budapest, Neumann János utca 1. E. ép. IV. em.; adószám: 24260899243)
  • Facebook Ireland Ltd. – a(z) Facebook felületen a https://www.facebook.com/sportszelet oldal használatának biztosítása (székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írország; https://www.facebook.com/privacy/explanation ).

A két adatkezelő önálló adatkezelőnek minősül, melynek keretében az adatkezelés célját és kereteit önállóan határozzák meg, az adatkezelésért önálló felelősséggel tartoznak. Az adatkezelők saját adatvédelmi tájékoztatóval rendelkeznek.

 

Az adatok megismerésére a Szervezőnek a Játék lebonyolításáért felelős munkavállalói jogosultak.

 

Adatfeldolgozó(k), valamint egyéb adatkezelő címzett(ek) neve, székhelye, telefonszáma, weboldala (ahol az adatvédelmi tájékoztatók elérhetők) és e- mail címe:

Név: Mito Creative Zrt.

Cím: 1053 Budapest, Károlyi utca 9. 4. emelet

Weboldala: www.mito.hu

E-mail címe: info@mito.hu

 

Név: Mixpakk
Cím: 1116 Budapest, Barázda u. 42.
Weboldal: https://mixpakk.hu
E-mail címe: info@mixpakk.hu

 

A Mito szolgáltatást nyújt a Facebook Messengeren keresztül.

 

Az Adatfeldolgozónál az adatokhoz való hozzáférésre jogosultak:

A Mito Creative Zrt. által delegált projekt fejlesztési és account csapat tagjai.

 

Az Adatkezelők nem kezelnek különleges személyes adatokat, ez esetleg akkor lehetséges, ha az érintett a kérdések-válaszok funkció használatakor vagy visszajelzés adásakor magáról különleges személyes adatot ad meg.

 

Adattovábbítás megvalósulása harmadik országba: nem valósul meg

Automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel rendelkezik: A Szervező Mondelez Europe Services GmbH Magyarországi Fióktelepe nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem valósít meg profilalkotást.

 

Adatbiztonsági intézkedések:

Az Adatkezelő az Ön személyes adatai titkosságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának garantálása érdekében az adatait jelszóval védett és/vagy titkosított adatbázisban tárolja az IT biztonsági szabványoknak és standardoknak megfelelően. Az Adatkezelő az adatokat a kockázattal arányos védelem keretében, illetve a személyes és üzleti adatok klasszifikációjához mérten hálózati, infrastrukturális és alkalmazás szintű védelemmel (tűzfalakkal, antivírus programokkal, tárolást és kommunikációt titkosító mechanizmusokkal, melyek esetében az aszimmetrikus kódolás eredményeképpen a dekódoló kulcs ismerete nélkül a titkosított adatfolyam nem fejthető vissza, tartalomszűréssel és egyéb technikai- valamint folyamat-megoldásokkal) biztosítja. Az adatvédelmi incidenseket, folyamatosan monitorozza és kezeli.

 

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Az Ön adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit, és azok korlátozásait részletesen a GDPR tartalmazza (különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79. és 82. cikkei). Ön az adatairól bármikor tájékoztatást kérhet, bármikor kérelmezheti adatainak helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását, egyébiránt a jogos érdeken alapuló adatkezelés és a direkt marketing üzenetek küldése ellen tiltakozhat, és Önnek joga van adathordozhatósághoz. Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb rendelkezéseket.

 

Tájékoztatáshoz való jog:

Amennyiben Adatkezelő Önre vonatkozó személyes adatot kezel, Adatkezelő köteles Önnek tájékoztatást nyújtani – az Ön erre irányuló kérelme nélkül is – az adatkezelés legfontosabb jellemzőiről, így az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatkezelő és képviselője személyéről és elérhetőségéről, a személyes adatok címzettjeiről (harmadik országba történő adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölésével), jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az Adatkezelő és/vagy harmadik fél jogos érdekéről, illetve az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről (ideértve a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogát), amennyiben Ön még nem rendelkezik ezekkel az információkkal. Automatizált döntéshozatal és profilalkotás esetén tájékoztatni kell az érintettet az alkalmazott logikáról is, továbbá arra vonatkozóan is érthető információt kell szolgáltatni, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír. Adatkezelő ezt a tájékoztatást a jelen tájékoztatónak az Ön rendelkezésre bocsátásával adja meg.

 

Hozzáférési jog:

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos egyes információkhoz hozzáférést kapjon, ideértve az adatkezelés céljait, az érintett személyes adatok kategóriáit, a személyes adatok címzettjeit, az adatkezelés (tervezett) időtartamát, az érintett jogait és jogorvoslati lehetőségeit (ideértve a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogát), továbbá az adatok érintettől való gyűjtése esetén ezek forrására vonatkozó információkat. Az Ön kérése esetén Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságát. A másolat kiadásának lehetőségéről, annak módjáról, esetleges költségeiről és egyéb részleteiről az Adatkezelő az Ön kérésére tájékoztatást ad.

 

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás esetén az érintett hozzáféréssel rendelkezik az alábbi információkhoz: az alkalmazott logika, továbbá, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

 

Helyesbítéshez való jog:

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

Törléshez való jog:

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben bizonyos feltételek fennállnak. Többek között az Adatkezelő köteles törölni az Ön kérelmére személyes adatait, amennyiben a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; amennyiben Ön az adatkezelés alapját képező hozzájárulását visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; vagy a személyes adatokat jogellenesen kezelték; avagy Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, a hozzájárulás visszavonásának következménye: Mivel a hozzájárulást az adott funkció kiválasztásával és az alkalmazás használatával adja meg, a hozzájárulás visszavonása azt jelenti, hogy Ön nem használja az alkalmazást.

 

Tájékoztatjuk, hogy az Ön hozzájárulásának visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 

  1. a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  2. b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  3. c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  4. d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

Az adatkezelés korlátozásának feloldása esetén az Adatkezelő Önt előzetesen tájékoztatja.

 

Adathordozhatósághoz való jog:

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 

  1. a) az adatkezelés az Ön által adott hozzájáruláson vagy szerződés teljesítésén alapul (melyben Ön az egyik fél); és
  2. b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

Az adathordozhatósághoz való jog nem sértheti a törléshez való jogra irányadó rendelkezéseket, továbbá nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

Tiltakozáshoz való jog:

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő jogos érdekéből eredő kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. Önnek lehetősége van arra, hogy a Chatbotot a Facebook Messenger felületen letiltsa.

 

A jogok gyakorlásának keretei:

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az előbbiekben felsorolt jogaival kapcsolatos kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál (Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál; „NAIH”), és élhet bírósági jogorvoslati jogával. A NAIH elérhetőségei, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., Tel: +36 1 391 1400, Fax: +36-1-391-1410, Email: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: http://naih.hu/

 

Ön jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az Adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, korlátozására illetve törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az Ön tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezheti. A bíróság elrendelheti ítéletének nyilvánosságra hozatalát oly módon, hogy az Adatkezelő vagy bármelyik más adatkezelő és az általa elkövetett jogsértés beazonosítható legyen.

 

Ön kérheti a jogellenes adatkezeléssel (ideértve az adatbiztonsági intézkedések elmulasztását is) összefüggésben felmerült kárának megtérítését a károkozásért felelős adatkezelőtől. Ha az adatkezelő az Ön adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az Ön személyiségi jogát megsérti, Ön az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

 

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.


2022 május 9.